Firemný informačný systém, účtovné služby

Obchodné podmienky (OP) - Zmluva o používaní systému MUFIS

1. Poskytovateľ služby: 

MUFIS, s.r.o., sídlo: 943 01 Štúrovo, Hlavná 30, Slovenská republika, IČO: 46160582, IČ DPH: SK2023258083,
e-mail: info@mufis.sk, tel. 036-3700013
spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra, oddiel Sro, vl. 28940/N, www.mufis.sk, ďalej len „poskytovateľ”.

2. Užívateľ, uzavretie zmluvy

Užívateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje do systému MUFIS (ďalej len „užívateľ”). Registráciou a prihlásením sa do systému užívateľ prijíma tieto obchodné podmienky ako návrh poskytovateľa na uzavretie zmluvy a dôjde k uzavretiu zmluvy o používaní systému MUFIS.

3. Popis služby

Službou poskytovanou poskytovateľom je:
- používanie online systému MUFIS (ďalej len „MUFIS”) - multiužívateľký firemný informačný systém, ktorá umožňuje za podmienok ustanovených týmito OP vkladať a spracúvať vlastné údaje použitím funkcií ponúkaných systémom MUFIS.

Systém MUFIS je autorským dielom poskytovateľa. Užívateľ môže systém MUFIS používať v súlade s týmito OP.

4. Registrácia

Samotná registrácia je bezplatná a nie je spojená s akoukoľvek povinnosťou platby. Pri registrácii zadáva užívateľ svoje údaje v rozsahu: meno, priezvisko, oslovenie, titul, e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo. Vyplnením týchto údajov udeľuje súhlas poskytovateľovi, aby tieto údaje uchovával a spracúval a to počas celej doby platnosti registrácie.

Registrovaný užívateľ môže používať systém MUFIS jedným z nasledovných spôsobov:

Platí sa iba za každú agendu (agendou sa chápe každé účtovníctvo založené pre nejakú firmu), po uplynutí skúšobnej doby 30 dní od založenia agendy (na tento účel sa poskytuje bezplatný úvodný kredit). Registráciou, ani založením agendy sa užívateľ nezaväzuje k jeho ďalšiemu používaniu, platené používanie agendy si nemusí objednať.

5. Platba za služby

Každá agenda sa môže používať bezplatne počas skúšobnej doby 30 dní po jeho založení (resp. obdobie kryté úvodným bezplatným kreditom). Pre ďalšie obdobie je treba:

Dlh sa považuje za uhradený, ak je platba v potrebnej výške pripísaná na účet poskytovateľa.

6. Používanie služby

Užívateľ môže používať agendu pre ktorú je dostatočný stav kreditu na používanie danej agendy. V prípade nedostatku kreditu sa neumožňuje použitie dodatočných platených služieb. Ak nie sú uhradené všetky platby za používanie systému (t.j. je záporný voľný kredit), používanie agendy je obmedzené: aktívne operácie sa nemôžu vykonávať, užívateľ môže len prezerať údaje a bude upozornený na omeškanie pri prepnutí na danú agendu.

Pri omeškaní s platbou môže poskytovateľ prerušiť poskytovanie služieb úplne. Ak je obmedzené alebo prerušené poskytovanie služby viac ako 3 mesiace a nedošlo k zaplateniu dlhu, poskytovateľ môže agendu zrušiť a nenávratne vymazať všetky údaje uložené v agende.

Užívateľ je povinný používať systém MUFIS v súlade s týmito OP a s návodom a nesmie akýmkoľvek spôsobom zasahovať do systému, ani ho upravovať.

7. Cenník

Cenník za používanie systému MUFIS a dodatočné služby je zverejnený na webovej stránke poskytovateľa (www.mufis.sk/cennikmufis) a môže ho poskytovateľ jednostranne meniť. O každej zmene cenníka bude informovať užívateľov e-mailom, a to aspoň 14 dní pred platnosťou nového cenníka. 

8. Ukončenie, prerušenie používania agendy

Užívateľ, ktorý je hlavným užívateľom agendy, môže ukončiť používanie agendy. V tomto prípade sú ešte údaje uchovávané po dobu troch mesiacov od ukončenia používania, a sú prístupné na prezeranie, prípadne export a tlač. Po uplynutí troch mesiacov od ukončenia používania agendy poskytovateľ nenávratne zmaže všetky údaje agendy. V mesiaci, ktorom dojde k ukončeniu používania agendy, sa bude účtovať poplatok za používanie agendy len pre časť mesiaca do dňa ukončenia. Nepoužitý voľný kredit danej agendy vráti poskytovateľ do 7 dní od požiadavky hlavného užívateľa agendy.

Ak používanie agendy je prerušené alebo obmedzené poskytovateľom z dôvodu omeškania s platbou,  používanie agendy môže byť v plnom rozsahu obnovené len po uhradení všetkých omeškaných poplatkov, vrátane platby za obdobie obmedzeného alebo prerušeného používania.