Multiužívateľský firemný informačný systém
Registrácia nového používateľa
Registrácia nového používateľa je bezplatná a nezaväzuje Vás k žiadnej platbe.
Po úspešnej registrácii používateľa môžete využívať počas bezplatného skúšobného obdobia služby pre používateľov, alebo zakladať a používať agendu a účtovníctvo pre jednu alebo viac firiem.
Ak už je firma vytvorená iným používateľom, on môže umožniť prístup k firemnej agende aj pre Vás. (čítaj viac)
e-mail:
Je potrebné vyplniť
Nesprávny formát emailu
Heslo:
Je potrebné vyplniť
Dĺžka musí byť minimálne 8 znakov
Overenie hesla:
Je potrebné vyplniť
Zadané heslá sa nezhodujú
Oslovenie:
Titul:
Meno:
Je potrebné vyplniť
Priezvisko:
Je potrebné vyplniť
Mobil:
Vyplnte správny formát mobilného čísla
Súhlasím s podmienkami registrácie (Info: Podmienky ochrany osobných údajov)
S podmienkami je potrebné súhlasiť

Hrubo označené položky sú povinné
Po odoslaní registrácie príde na Váš e-mail Identifikačné číslo ktoré budete potrebovať spolu s Vašim prihlasovacím menom a heslom k prihláseniu.
Ak používate vo Vašom e-mailovom programe SPAMový filter, povoľte prosím e-maily z adresy info@mufis.sk
//